Huisregels


Onderstaande huisregels dienen integraal gerespecteerd te worden.   - Lidgeld moet betaald worden aan de club op het rekeningnummer 

 

• IBAN:  BE87 9730 7659 7294 • BIC:  ARSPBE22 (vergunninghouders)

 

en is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. 

 

- Lidgeld voor een recreatieve piloot bedraagt 110€. 

 

- Lidgeld voor een piloot die een vergunning heeft, of er een aanvraagt bedraagt 150 €. 

 

- Elk volgend lid van hetzelfde gezin betaalt € 5 minder dan het eerste lid voor het lopende jaar. 

 

- Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 15 februari. Een eerste aanmaning volgt binnen de 15 dagen. Indien het volledige lidgeld niet betaald is tegen uiterlijk 28 februari van het lopende jaar volgt een automatisch uitsluiting uit de club en dit zonder voorafgaandelijke (tweede) aanmaning. VZW De Molensprinters heeft recht op vordering van eventuele gemaakte kosten (bv. terugvordering van aankoop clubtrui, enz.). 

 

- Pas nadat de club de volledige betaling van het lidgeld ontvangen heeft zal er overgegaan worden tot aflevering van de vergunning + crosskledij. 

 

- Door ondertekening van de overeenkomst tussen club en renner verklaart het lid en/of de wettelijke vertegenwoordiger van het lid zich automatisch akkoord met inhoud van het clubreglement. Het clubreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website van De Molensprinters of onder de startberg. 

 

- Men is verplicht om de meest recente clubtenue te dragen op alle nationale en internationale wedstrijden, inclusief op de trainingen en op het podium, tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI. Ook op interclub- en clubwedstrijden en KVV rijdt iedereen in clubtenue. 

 

- Een lid mag op zijn beschermkledij (broek, helm, handschoenen, schoenen, enz.) of materieel (fiets, enz.) geen extra reclame aanbrengen met uitzondering van de sponsors van de club zelf of tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI. 

 

- Wie een wedstrijd in een andere discipline gaat rijden is verplicht de clubkleding of neutrale kledij te dragen tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI. 

 

- Rijdt men toch met andere kleding is er in 1ste instantie een mondelinge verwittiging, bij een 2de overtreding krijgt men een schriftelijke verwittiging. Bij de 3de overtreding volgt er een uitsluiting. 

 

- Is de clubkleding dermate beschadigd door valpartijen dat men deze niet meer kan dragen, kan men een nieuwe trui of broek aankopen gedurende het seizoen en zolang de voorraad strekt. Aparte bijbestellingen zijn mogelijk mits voorafgaandelijke prijsopgave door de club. 

 

-Al onze renners zijn verplicht om aan de thuiswedstrijd deel te nemen, dit geldt ook voor de recreanten als deze een Flanders Cup wedstrijd is Renners rijden minstens 1 clubwedstrijd en 1 interclub mee. Vergunninghouders zijn verplicht om 10 bmx- wedstrijden te rijden die zij naar keuze kunnen bepalen.( clubwedstrijden en interclubwedstrijden tellen ook mee) Is dit niet het geval zal het lidgeld van het volgende seizoen verhoogd worden met 30 euro.

-Aan de ouders van de leden kan gevraagd worden om tijdens organisaties en nevenactiviteiten van de club te helpen in de tent, op het circuit te helpen, alsook bij eventuele werken op en rond het BMX-parcours te Massenhoven. Er wordt verondersteld dat één van de ouders minstens eenmaal helpt tijdens een wedstrijd en eenmaal tijdens werken aan het parcours. 

 

- De leden, hun ouders of verwanten mogen de goede werking en de goede naam van de club niet in het gedrang brengen. 

 

- Enkel leden en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s)van het lid kunnen zich richten tot het bestuur indien hij/zij bemerkingen hebben op de werking van de club. Het bestuur zal hiervan nota nemen en indien nodig bijsturen. 

 

- Tijdens de trainingen is de rijder verplicht de regels te volgen die door de trainers worden aangegeven, bij het niet naleven hiervan kan de trainer, hulptrainer of een verantwoordelijke de rijder van de training uitsluiten. 

 

- Alleen de trainers beslissen in welke groep iemand mag trainen. 

 

- Tijdens de trainingen is het binnenterrein, startheuvel, bergruimte onder de startberg en finish gedeelte van het BMX-parcours verboden terrein voor de ouders, familie, vrienden of supporters van de leden, enkel met toestemming van de dienstdoende trainer kan dit toegestaan worden. 

 

- Als er aan deze voorwaarden niet voldaan wordt heeft de club het recht deze personen terecht te wijzen of overgaan tot uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld. 

 

- Een uitgesloten lid kan geen enkele kost verhalen op de club. 

 

- Bij de overgang naar een andere club kan men het betaalde lidgeld of andere gedane kosten niet terugvorderen van de VZW De Molensprinters. 

 

- Het gebruiken, verhandelen of het bezit van verboden middelen die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is verboden. Overtreders zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van BMX CLUB DE MOLENSPRINTERS VZW. 

 

- De club zal elk gebruik van verboden middelen onmiddellijk melden aan de bevoegde instanties. 

 

- De Club kan niet aansprakelijk gesteld worden door een lid voor de schorsingen die hij/zij oploopt ten gevolge van gebruik van verboden middelen. 

 

- Wil je volgend seizoen overkomen van een andere club naar BMX CLUB DE MOLENSPRINTERS VZW. De vraag per mail stellen. Op de volgende bestuursvergadering wordt besproken of dit toegelaten wordt. Nadien wordt u per mail op de hoogte gebracht.

 

-Persoonlijke gegevens ( naam, adres, tel.nummer, email ) worden bijgehouden in een ledenlijst. Zo heet het bestuur een idee van hoeveel actieve rijders we hebben. Dit geeft de mogelijkheid om persoonlijk met u te communiceren.

 

- Bij inschrijving op de nieuwsbrief geef je de toestemming om je mailadres te gebruiken voor interne clubmails en wedstrijd gerelateerde mails. Dit wordt alleen door De Molensprinters VZW gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

 

- Tijdens onze clubkampioenschappen worden foto's genomen. Deze zullen op een gesloten FB pagina geplaatst worden. Alleen rijders en ouders worden hierop aanvaard. Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden oud leden en hun ouders hiervan verwijderd.

 

- Het openbaar FB account wordt alleen gebruikt om info van algemeen nut door te geven.

 

- Je gegevens worden 2 jaar bewaard en nadien verwijderd

 

- Alleen het bestuur heeft toegang tot je gegevens. Deze zijn beveiligd. Indien er toch een verlies zou optreden wordt hierover onmiddellijk gecommuniceerd.

 

- Hiermee geef je ook de toestemming dat je telefoonnummer beschikbaar is voor de trainers op een afgesloten plaats onder de startberg. Zo kan je verwittigd worden, indien er een serieuze val gebeurd en je niet aanwezig bent.

 

- Je gaat akkoord met de huisregels en de privacyverklaring.

 

 

 

  Het bestuur         Voor ontvangst